Keresés

Fodrász tanulók foglalkoztatása: így épül fel a duális szakmai oktatás

Több kérdésre is választ adunk a fodrász tanulók foglalkoztatása témakörében.

A 2020 szeptemberében hatályba lépő szakképzési változások sokakban kérdéseket vetettek fel. Ezek tisztázására összegyűjtöttük a témakör legfontosabb információit, amelyek segítséget nyújtanak a fodrász tanulók foglalkoztatásával kapcsolatos teendőkben.

A cikkben a következő kérdésekre adunk választ:

 1. Mit jelent a duális képzés?
 2. Ki lehet duális képzőhely, és mik a feladatai?
 3. Milyen előírások vonatkoznak a tanműhelyekre és a gyakorlati oktatókra?
 4. Mit jelent a szakképzési munkaszerződés?
 5. Milyen juttatásban részesülnek a tanulók?
 6. Mit kell tudni a tanulók szabadságáról?

Fodrász tanulók foglalkoztatása a szakképzések új rendszerében

1) Definiáljuk a duális képzés fogalmát!

A duális képzés egy olyan középfokú szakképzési forma, ami során az intézményben, illetve a munkaerő-piaci szereplőknél, vállalatoknál, cégeknél folyó szakmai oktatás párhuzamosan, egymást kiegészítve történik. Duális képzésben a szakirányú oktatást biztosító vállalatnál a tanuló gyakorlatot szerez, megismeri a vállalati kultúrát és versenyképes tudással és gyakorlattal lép a munkaerőpiacra a tanulmányai befejezése után.

Fodrászinfó magyarázat: ergo, ha a fodrász tanuló a szakképzési rendszerben sajátítja el a szakma alapjait, a duális képzés keretein belül (mester melletti) gyakorlati tapasztalatot is szerez a tanulmányai elsajátítása során. Ez rövid és hosszú távon is megéri mind a tanulónak, mind a foglalkoztató vállalatnak.

Fodrász tanulók foglalkoztatása

2) Ezek a feltételei a duális képzőhely kialakításának

Duális képzőhelyként az a gazdálkodó szervezet vehető nyilvántartásba:

 • aminél a szakirányú oktatás folytatásának feltételei biztosítottak,
 • ami a Kormány rendeletében meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat
 • ami a duális képzőhely által vállalt szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik
 • ami a szakképzési törvény szerinti minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel.

A DUÁLIS KÉPZŐMŰHELY FELADATAI:

#1 A duális képzőhelynek rendelkeznie kell a szakképző intézménnyel közösen elkészített képzési programmal, ami szakmánként tartalmazza a duális képzőhely által oktatott tananyagelemeket és ehhez kapcsolódóan az elméleti ismeretek, a felügyelet mellett és az önállóan végezhető gyakorlati feladatokat, továbbá a kompetencia- és készségfejlesztés feladatait. A képzési programot a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerbe kell feltölteni.

#2 A szakmai vizsgára való felkészítésért a duális képzőhely a szakképző intézménnyel közösen felel. A szakirányú oktatással összefüggésben a tanuló teljesítményét, előmenetelét a duális képzőhely a szakképző intézménnyel közösen értékeli és minősíti. Ehhez a duális képzőhelynek ki kell dolgoznia a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értékelésére és minősítésére vonatkozó értékelési és minősítési kritériumokat.

#3 A szakirányú oktatást a duális képzőhely megszervezheti tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között.

#4 A képzőhely a regisztrációs és tanulmányi rendszerben vezeti a szakirányú oktatás keretében végzett szakmai tevékenységekre fordított időt, a tanuló jelenlétét és mulasztásait, valamint értékelését.

A KAMARA ÁLTAL KIDOLGOZOTT SZEMPONTRENDSZERT ITT TUDOD LETÖLTENI!

Fodrászinfó kiegészítés: a duális képzőhelyeket nyilvántartásba kell venni. Ezt a folyamatot mindig az a területi gazdasági kamara vezeti, ahol a duális képzőhely szakirányú oktatási célt szolgáló székhelye vagy telephelye megtalálható. Az ezzel kapcsolatos gyakorlati információkat IDE KATTINTVA éred el!

3) A tanműhelyre és gyakorlati oktatókra vonatkozó előírások

a) Fodrász tanulók foglalkotatása tanműhelyben:

 • Ha a duális képzőhely tanműhelyt működtet, gondoskodnia kell annak személyi feltételeiről: 1) tanműhelyvezetőről (aki ezt a tevékenységet más munkaköre mellett is elláthatja), 2) gyakorlati oktatóról, 3) a termelő-szolgáltató tevékenység előkészítéséhez szükséges műszaki, fizikai dolgozóról.
 • Emellett munkahelyi körülmények között csak akkor folyhat szakirányú oktatás, ha a munkahely felszereltsége, a munkahelyen folytatott szakmai tevékenység tartalma és jellege, valamint az oktatási időtartamát kitöltő munka lehetővé teszi a képzési és kimeneti követelményekre való felkészülést.
 • A munkahelynek meg kell felelnie a tűz-, baleset-, munka- és környezetvédelmi előírásoknak.
 • Ha a gazdálkodó szervezet több tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatását szervezi meg munkahelyi körülmények között, köteles felelős személyt megbízni a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásának figyelemmel kísérésére, aki ezt a tevékenységet munkája mellett is elláthatja.

b) A fodrász tanulók edukálására alkalmas gyakorlati oktató ismérvei:

 • cselekvőképes
 • nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel rendelkezik
 • legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik

4) A fodrász tanulók szakképzési munkaszerződéséről röviden

#1 A szakképzési munkaszerződést a tanuló (képzésben részt vevő személy) és a duális képzőhely köti, megkötésével közöttük munkaviszony jön létre.

#2 A szakképzési munkaszerződés – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – a szakirányú oktatás kezdő napjával kezdődő hatállyal főszabályként a szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra köthető.

#3 A szakképzési munkaszerződésre a Munka Törvénykönyvének a munkaszerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a szakképzési törvényben és végrehajtási rendeletében foglalt, a tanulók védelmét biztosító, illetve az oktatás specialitásaihoz igazodó eltérésekkel. A szakképzési törvény és végrehajtási rendelete meghatározza a szerződés kötelező tartalmi elemeit.

#4 A duális képzőhely legfeljebb tizenkettő tanulóval (képzésben részt vevő személlyel), vagy ezt meghaladóan legfeljebb a szakképzési munkaszerződés megkötésének évét megelőző év átlagos statisztikai állományi létszáma legfeljebb húsz százalékáig – folyamatban lévő jogszabálymódosítás elfogadása esetén: harminc százalékáig – köthet szakképzési munkaszerződést.

#5 Nem vonatkozik a fenti korlátozás a kis- és a középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvtv.) szerinti partnervállalkozás és kapcsolódó vállalkozás figyelmen kívül hagyásával kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozásra (ezek a vállalatok tehát korlátlan számú szakképzési munkaszerződést köthetnek).

MUNKASZERZŐDÉSI MINTA ITT TÖLTHETŐ LE!

5) 5+1 tudnivaló a tanulói juttatásokról

#1 A munkabér mértékében a tanuló (képzésben részt vevő személy) és a duális képzőhely állapodik meg.

#2 A munkabér mértéke: a tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) legalább hatvan százaléka, de legfeljebb a tárgyév első hónapjának első napján érvényes minimálbér összege.

#3 Megállapításánál figyelembe kell venni: a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai felkészültségét, tanulmányi eredményeit.

#4 A tanuló (képzésben részt vevő személy) számára az egyéb juttatásokat (pl. cafeteria) a választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatással azonos mértékben, de legfeljebb évente a tárgyév első hónapjának első napján érvényes minimálbér mértékéig kell biztosítani. Az egyéb juttatásra a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult.

#5 A tanuló (képzésben részt vevő személy) munkabérét és egyéb juttatásait igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell.

#5+1 A munkabér és egyéb juttatások a tanulót (képzésben részt vevő személyt) a szakképzési munkaszerződés hatálybalépésének napjától, teljes hónapra illetik meg. Ha a szakképzési munkaszerződés a tanév megkezdése után, hónap közben jön létre vagy szűnik meg, a tanulót (képzésben részt vevő személyt) a munkabér és juttatások időarányos része illeti meg.

6) A fodrász tanuló foglalkoztatása, munkaideje

 • A tanuló (képzésben részt vevő személy) teljes napi munkaideje: maximum 8 óra (18 év alatt 7 óra).
 • A tanuló (képzésben részt vevő személy) számára legfeljebb kéthetes munkaidőkeretet lehet elrendelni.
 • A tanuló (képzésben részt vevő személy) számára rendkívüli munkaidő nem rendelhető el.
 • Szabadság mértéke: 18. életév betöltése évének utolsó napjáig évente 45, ezt követően évente 30 munkanap. A szabadság kiadásánál figyelemmel kell lenni az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére. A nyári szünetben legalább 15 munkanap szabadságot a tanuló (képzésben részt vevő személy) kérésének megfelelő időpontban egybefüggően kell kiadni.
 • Érettségi vizsgatárgyanként – az érettségi vizsga napját is beszámítva – 4 munkanapra kötelező mentesíteni a munkavégzés alól. A szakmai vizsga előtt a felkészülés céljából egy alkalommal legalább 15 munkanap egybefüggő felkészülési időt kell biztosítani.

Készítette: Fodrászinfó

Forrás: IKK és MKIK szakképzés

Képek: Pexels, Unsplash

További cikkekért böngéssz az oldalon! :)